DCP.Dạng hạt P>18%


DCP. DẠNG HẠT 0.3 - 1mm
DCP (Dicalcium Phosphat – CaHPO4.2H2O) là một loại hóa chất công nghiệp được ứng dụng để bổ sung kho..
DCP. DẠNG HẠT 0.3 - 2mm
DCP (Dicalcium Phosphat – CaHPO4.2H2O) là một loại hóa chất công nghiệp được ứng dụng để bổ sung kho..
DCP. DẠNG HẠT 0.3 - 3mm
DCP (Dicalcium Phosphat – CaHPO4.2H2O) là một loại hóa chất công nghiệp được ứng dụng để bổ sung kho..
© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.