Khách hàng

C.P. VIETNAM CORPORATION

C.P. VIETNAM CORPORATION

Thời gian: từ năm
Sản phẩm chính: P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

CÔNG TY CỔ PHẦN PROCONCO

Thời gian : từ năm
Sản phẩm chính : P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt

JAPFACOMFEED VIETNAM

JAPFACOMFEED VIETNAM

Thời gian: từ năm
Sản phẩm chính : P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt

GREENFEED VIETNAM

GREENFEED VIETNAM

Thời gian: từ năm
Sản phẩm chính : P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt

DABACO GROUP

DABACO GROUP

Thời gian: từ năm
Sản phẩm chính : P2O5
Làm nguyên liệu chủ yếu sản xuất NPK, phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt

© 2019 CÔNG TY CP HÓA CHẤT PHÚC LÂM. All Rights Reserved.